OM SJÄLVOMSORG

SJÄLVOMSORG - HUR GÖR MAN?


I kristider är det viktigt att visa medkänsla och omtanke om andra. Det är lika viktigt att komma ihåg att visa omtanke om sig själv.


När vi återkommande exponeras för andras lidande, sekundärt trauma och en stressfylld arbetsmiljö kan det leda till att vår förmåga till empati och omtanke om andra minskar. Konsekvenserna av detta kan bli att vårt omdöme börjar brista vilket missgynnar både oss själva och de vi vill hjälpa.


Tecken på emotionell utmattning kan visa sig i form av sömnsvårigheter, emotionell trötthet, svårigheter i exekutiva funktioner, försämrad arbetsprestation, utmattning, minskad arbetstillfredsställelse, frånvaro och svårighet att separera privatlivet från jobbet.

NIO H
- KOM IHÅG FÖR STRESS - OCH KRISSTÖD VID SVÅRA HÄNDELSER


1. HÄLL I 

Kom ihåg att äta och dricka (helst vatten), energipåfyllnad med god kost och det som går ner.


2. HÅLL OM

Ge kontakt och närhet på sätt som är möjliga och önskade i situationen. För yngre barn är fysisk kontakt särskilt viktigt som tröst och trygghet.


3. HÅLL TYST

Lyssna mer än du pratar själv. Ställ få frågor, vad är viktigast just nu och som kan vara till hjälp. 

Bestäm inte på förhand hur personen "ska" tänka, känna eller göra. Förstärk personens egen kraft och beteenden. Skuldbelägg aldrig.


4. HÅLL IHOP
Möjliggör sociala relationer på de vis som går. Ta hand om varandra, ta extra hand om barnen och trygga dem. Var en god arbetskamrat, chef och medarbetare. Vänd dig själv till andra för stöd och hjälp när du behöver. 


5. HÅLL HÄLSAN

Kom ihåg att vara rädd om dig och varandra. I vår upplysta tid vet vi oftast vad som är bra för oss. Planera och gör det du kan för hälsan. Prata med de du har närmast omkring dig. Går det inte med fysisk närhet kan exempelvis telefon, Skype eller Messenger fungera som alternativ. Ta pauser, vila, gör det du brukar tycka om och som är möjligt utifrån situationen. Tänk på att begränsa nyhetsflödet och jobbiga scener. Sociala medier kan vara avkopplande en stund men kan också bli för mycket och behöver då begränsas till vissa tider eller tas bort. Begränsa alkoholdrickandet och drick helst inte alls, speciellt om du mår dåligt.


6. HÅLL RUTINER
Skapa rutiner för dagarna/dygnen så långt det är möjligt.


7. HÅLL SÖMNEN
Med jämn dygnsrytm så långt det är möjligt, läggdags samma tid och stig upp samma tid. Oftast sover vi sämre under en period eller vissa nätter. Sök professionell hjälp om dålig sömn håller i sig. 


8. HÅLL UT

Tålamod (mod att tåla). Följ upp över tid hur det går för personer du haft kontakt med. Finns det behov av professionell hjälp? Se till att de som drabbats, personalen eller rådgivare vet vem de ska prata med om måendet blir sämre. Våga fråga hur personen mår, om det finns "dåliga" stunder/dagar, hur sådana ser ut och hur ofta de kommer. 

Om det finns tankar på att vilja försvinna eller göra sig illa och/eller självmord sök hjälp hos legitimerad personal med kunskap om stress, kris och trauma. 


9. HÅLL HOPPET

Krisen kommer att gå över. Det vet vi av erfarenhet från tidigare kriser vi upplevt, hört eller läst om. Vi går igenom en svår tid och det kommer en tid efter krisen. Fastän det ibland kan kännas övermäktigt och ensamt, behövs vi alla både nu och framöver. Ingen kan göra allt och alla kan göra något!


Källa till "NIO H": Eva Strömvall, Sundbyholm, mars 2022. Socionom/leg. psykoterapeut KBT, handledare. Fil.mag. / medicine mag., stress, kris och trauma. www.evastromvall.se